klage

Campingstuff.dk

CampingStuff startede helt tilbage i 2002, da den første ejer, manglede et sted til sin vogn om vinteren. Det blev hurtigt mere omfattende, og siden blev udbygget med artikler om alt muligt og umuligt om camping.

Det har andre opdaget, og har prøvet at udnytte vores position.

For nogle år siden købte vi - de nuværende - siden, for at drive den videre med artikler om camping, teknik, oplevelser og meget mere, og vi har siden brugt meget tid på at udvikle den. Vi købte en eksisterende side - valgte at betale for den - for at kunne bruge det materiale der allerede var, og for at anerkende den store indsats der allerede var gjort.

For noget tid siden fandt vi frem tid, at andre prøvede at snylte på os - gratis - ved at oprette domænet camping-stuff.dk. Den slags er der heldigvis regler imod, så vi klagede over dette til klagenævnet for domænenavne, og vi har nu vundet sagen.

Du kan læse den lidt lange - men spændende - afgørelse herunder, og den fuld sag, findes på klagenævnets egen siden.

Klagenævnets afgørelse

(Citat)

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

 • at klageren er indehaver af den private hjemmeside ”www.campingstuff.dk”, der handler om camping,
 • at registreringen af domænenavnet ”campingstuff.dk” er sket den 13. maj 2002,
 • at hjemmesiden ”www.campingstuff.dk” har eksisteret i mange år, og at der er flere henvisninger til hjemmesiden fra andre hjemmesider om camping,
 • at indklagedes domænenavn ”camping-stuff.dk” er registreret den 20. september 2014,
 • at de to domænenavne er forvekslelige,
 • at indklagede forud for registreringen af domænenavnet ”camping-stuff.dk” over for klageren fremsatte ønske om at overtage domænenavnet ”campingstuff.dk”, men fik afslag herpå,
 • at indklagede ved registreringen af domænenavnet ”camping-stuff.dk” således havde kendskab til klagerens domænenavn ”campingstuff.dk”,
 • at indholdet på indklagedes hjemmeside ”www.camping-stuff.dk” er sammenligneligt med indholdet på klagerens hjemmeside ”www.campingstuff.dk”,
 • at indklagede på sin hjemmeside har valgt at bruge samme farver som på klagerens hjemmeside,
 • at indklagede på sin hjemmeside skriver ”Camping Stuff” uden bindestreg, og at indklagede på sin hjemmeside benytter store bogstaver (”C” og ”S”) i ordet ”CampingStuff” ligesom klageren,
 • at indklagede endvidere benytter samme browserdata som klageren,
 • at de to hjemmesider dermed er forvekslelige,
 • at næsten alle links på indklagedes hjemmeside viderestiller til indklagedes hjemmeside ”www.caravan-mover.dk”, og
 • at indklagedes registrering af domænenavnet ”camping-stuff.dk” er sket med henblik på at udnytte det renommé, som klagerens hjemmeside ”campingstuff.dk” har opnået.

Indklagede har gjort gældende,

 • at indklagede er indehaver af den private hjemmeside ”www.camping-stuff.dk”, der handler om camping,
 • at indklagede også er indehaver af andre hjemmesider om camping,
 • at klageren blot har ejet domænenavnet ”camping-stuff.dk i nogle få år, at der i flere år ikke har været data på klagerens hjemmeside, og at klageren først for nylig har fået data på sin hjemmeside,
 • at indklagede aldrig har haft til hensigt at udnytte henvisninger til ”www.campingstuff.dk”,
 • at det fremgår klart og tydeligt af indklagedes hjemmeside, at indklagedes staver Camping Stuff med bindestreg, og
 • at indklagede anvender en anden skrifttype end klageren på sin hjemmeside, og at klageren anvender to farver, mens indklagede kun anvender én farve.

Nævnets bemærkninger:

Da både klager og indklagede over for klagenævnet har oplyst, at deres respektive domænenavne ”campingstuff.dk” og ”camping-stuff.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for dem, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (2014-domæneloven).

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”camping-stuff.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. 2014-domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse, der i alt væsentligt er affattet på samme måde som den nu ophævede § 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (2005-domæneloven), lyder således:

”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.”

I forarbejderne til 2014-domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det bl.a. forudsat, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik – som hidtil – gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik.

De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt.

Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn:

”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.”

Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af 2014-domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime aktiviteter.

Betegnelsen ”campingstuff” består af det almindelige danske ord ”camping” og det engelske ord ”stuff”, der bl.a. kan betyde ”ting og sager”. Klagerens hjemmeside ”www.campingstuff.dk” indeholder information om camping, og domænenavnet ”campingstuff” fremstår dermed som beskrivende for hjemmesidens indhold. Sekretariatets undersøgelser viser imidlertid, at hjemmesiden ”www.campingstuff.dk” har været aktiv siden 2002 (med periodevise afbrydelser), og at betegnelsen ”campingstuff” i ikke ubetydelig grad på internettet forbindes med den pågældende hjemmeside.

Det må på baggrund af sagens oplysninger endvidere lægges til grund, at dette var baggrunden for, at klageren i juni 2012 erhvervede domænenavnet fra den tidligere registrant, idet formålet med erhvervelsen var at videreføre en hjemmeside vedrørende camping, men udbygget til at omhandle alt omkring camping. Indklagede registrerede domænenavnet ”caravan-mover.dk” den 30. marts 2012 og har i hvert fald siden medio 2013 anvendt dette domænenavn for en hjemmeside ”www.caravan-mover.dk” med informationer om camping, campingvogne og campingudstyr.

Da indklagede den 20. september 2014 registrerede domænenavnet ”camping-stuff.dk”, der ligeledes anvendes for en hjemmeside med information om camping, havde indklagede således kendskab til området for formidling af informationer om camping på internettet. Indklagede har endvidere ikke bestridt klagerens oplysninger om, at indklagede forud for registreringen af domænenavnet ”camping-stuff.dk” rettede henvendelse til klageren og fremsatte ønske om at overtage klagerens domænenavn ”campingstuff.dk”, hvilket klagenævnet herefter bevismæssigt lægger til grund. Indklagedes registrering af domænenavnet ”camping-stuff.dk” er således sket med kendskab til klagerens domænenavn ”campingstuff.dk”.

Domænenavnet ”camping-stuff.dk” er – bortset fra bindestregen – identisk med klagerens domænenavn ”campingstuff.dk”. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagede på sin hjemmeside ”www.camping-stuff.dk” i hjemmesidens overskrift/titel oprindeligt anvendte en orange farve, der var næsten identisk med den farve, som klageren anvender i overskriften/titlen på klagerens hjemmeside, og at indklagede adskillige steder på sin hjemmeside anvender betegnelsen ”Camping Stuff”, dvs. uden bindestreg, der er identisk med betegnelsen på klagerens hjemmeside.

Det fremgår endelig af sagens oplysninger, at indklagedes hjemmeside ”www.camping-stuff.dk” udelukkende indeholder henvisninger til indklagedes hjemmeside ”www.caravan-mover.dk”, hvor en meget stor del af det indhold, der er at finde på hjemmesiden ”www.camping-stuff.dk”, ligeledes er at finde.

Det fremstår på den anførte baggrund som om, at indklagede med sin registrering og brug af domænenavnet ”camping-stuff.dk” har haft til formål at lede internetbrugere, der søger efter klagerens hjemmeside ”www.campingstuff.dk”, hen til indklagedes hjemmesider ”www.campingstuff.dk” og ”www.caravan-mover.dk” for derved gennem udnyttelse af andres kendskab til klagerens hjemmeside at få flere besøgende på sine egne hjemmesider.

Da det samtidig ikke er specielt nærliggende at anvende ”camping-stuff” som betegnelse for en dansk hjemmeside om camping, finder nævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede ved sin registrering og brug af domænenavnet ”camping-stuff.dk” har tilstræbt at skabe forveksling med klagerens hjemmeside og dermed også forvirring og uklarhed hos internetbrugere, som ved en fejl kommer ind på indklagedes hjemmeside i forbindelse med deres søgen efter klageren.

På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”camping-stuff.dk” indebærer en illoyal adfærd og dermed udgør en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. 2014-domænelovens § 25, stk. 1.

I medfør af 2014-domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Indklagede, (navn) skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet ”camping-stuff.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres til klageren, (navn). Overførelsen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 16. april 2015

Lene Pagter Kristensen, Formand

Knud Wallberg, Jens Schovsbo, Mette M. Andersen Jeppe Juul

(citat slut)

Kopi og plagiat

Som man kan læse i "bag om Stuff´", så har vi slet ikke noget imod at man bruger noget fra vores side. Men vi vil krediteres for det. Det har vist sig ikke at være tilfældet, så nu bruger vi forskellige programmer til at finde frem til de steder hvor vores artikler dukker op, under andre navne end vores.

Det gør vi ikke for at være emsige, men fordi det er mest fair. Også for læseren.....

 

Bookmark and Share
cookieassistant.com